Informasjonshefte for Maurtua barnehage.

1.  STATLIGE FØRINGER

Lov om barnehager.

§ 1.Formål.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne  barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrene og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering.

§3. Barns rett til medvirkning.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

§4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

§7 Barnehageeiers ansvar.

Utdrag av §7; Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter.

 

2. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN – forskrift til lov om barnehager.

INNHOLD.

Utdrag fra rammeplanens innledning; Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

MÅLSETTING.

Utdrag fra rammeplanen om målsetting; Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø jf,kap 3.

SAMFUNNSMANDAT.

Utdrag fra rammeplanen om samfunnsmandatet; Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Det skal være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

BARNEHAGENS INNHOLD.

Utdrag fra rammeplanen; Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring.

 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING.

Utdrag fra rammeplanen; Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger.

Årsplanen skal bygge på forutsetningene i rammeplanen.

3. ÅRSPLANER/ PERIODEPLANER.

Visjon; Ski barnehagene – der barna setter sporJ

S- stolte

K- kreative

I-inkluderende

Barnehagene i Ski hører inn under barnehageseksjonen med seksjonsleder som den øverste leder. Barnehageseksjonen fører tilsyn med driften i barnehagen etter gjeldene lover og forskrifter. De gir råd og veiledning, og sørger for at det foregår faglig utvikling i barnehagene. De har også ansvar for opptak av barn , samt for å utarbeide utbyggingsplaner for barnehager i Ski kommune.

Barnehageseksjonen har utarbeidet en mal for årsplan og periodeplan. Årsplanen setter felles mål for hele virksomheten og periodeplanen viser mer i detalj hvordan den enkelte avdeling jobber.

 

4. BARNEHAGENS INNHOLD.

Vår visjon;

- Vi vil gjerne være med på å gi en barndom preget av trygghet, stabilitet, humor, gode minner og opplevelser!

Maurtua er en privat gårdsbarnehage stiftet som et ansvarlig selskap i 1995, med 2 eiere; Hanne Berg Ulseth og Anita Tallaksrud.

 Gamlestua er vår avdeling med 18 plasser for aldersgruppen 3-6 år.

Høsten 2011 utvidet vi vår drift med egen småbarnsavdeling, Nystua. Her er det 12 barn i alderen 0-3 år.

 Barnehagen har tilhold på Tallaksrud gård, ca 2 km fra Ski sentrum i nordvestlig retning. Barnehagen har et stort uteområde som er inngjerdet og for øvrig beskyttet mot maskiner og annet utstyr som finnes på en gård. Vi grenser også til et flott friluftsområde.

 Pedagogisk arbeid i barnehagen;

- Sosial utvikling.

 - Lek.

- Hverdagsaktiviteter.

- Barn som aktive medspillere.

Dette er områder det jobbes med hver dag, gjennom hele året. Læring og utvikling skjer hele tiden!

Når det gjelder barna som aktive medspillere, håper vi at vi er med på gi barna  en følelse av å bety noe, at de  blir tatt med på råd og hørt når det gjelder planlegging av egen hverdag.

Vi har spesielt gode muligheter ved at vi har dyr, som er avhengige av oss mennesker for å overleve. Vi fokuserer daglig på at dyra våre skal ha det bra og hva som er viktig for at både dyr og mennesker skal trives.

Vi håper at dere som foreldre vil se mange positive tegn på at barna deres trives hos oss.

  • ·At de ønsker å gå i barnehagen.
  • ·At de forteller hyggelige episoder fra egen hverdag.

.At de utvikler seg og viser stadig interesse for å utforske og å lære mer.

  • ·At dere spesielt i bringe og hentesituasjonen ser positive, glade, lekende barn.

 

PEDAGOGISK ARBEID MED FAGOMRÅDENE;

Rammeplanen har 7 fagområder, som skal være en naturlig og integrert del av barnehagelivet.

. Kommunikasjon, språk og tekst. ( Bøker, sanger, bilder, rytmer, media )

. Kropp, bevegelse og helse. (Kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold )

. Kunst, kultur og kreativitet. (Fantasi, kreativ tenkning, skaperglede )

. Natur, miljø og teknikk. (Forståelse av naturens mangfold, utforske, miljøvern )

. Etikk, religion og filosofi.( Verdier, tradisjoner, normer, kultur, undring) 

. Nærmiljø og samfunn.(Områdene rundt oss, kultur, levesett, deltakelse i et demokratisk samfunn )

. Antall, rom og form. (Telling, former, mønster, mål, størrelser, sortering, utforsking )

 

PEDAGOGISK ARBEID MED 5 ÅRINGENE OG OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE.

Vi har førskole hver dag bortsett fra turdagen vår. Her jobber vi med ” tidlig innsats for god lesestart”,” språksprell”,” snakkepakken”, trafikkopplæring, antall, rom og form.

Fra høsten 2010 ble det innført vennskapsgrupper på tvers av barnehagene, da ble barna samlet ca 4 ganger i løpet av vinter/ vårhalvåret. Barnehagene fyller også ut et overgangsskjema i samarbeid med det enkelte hjem . Skjemaet blir sendt skolen innen 1.mai. Ellers vil 5 åringene bli invitert til skolen et par ganger i løpet av våren.

Vår førskolegruppe har også en fast overnatting i Maurtua i løpet av vårenJ

Dokumentasjon og vurdering;

Ved hjelp av observasjoner, samtaler med barna, praksisfortellinger og tilbakemeldinger sørger vi for at barnehagen til enhver tid utvikler seg og leverer god kvalitet. Den pedagogiske dokumentasjonen i barnehagen fungerer som et verktøy for å se hvordan barn lærer!

 Vi vil dokumentere vårt arbeid gjennom bilder, tekst, kunst, samtaler og årsplan.

I MAURTUA BARNEHAGE.

Bringe og hentesituasjonen.

Bringe og hentesituasjonen er den viktigste daglige kontakten mellom foreldre og personalet. Her utveksles informasjon og beskjeder! Det er viktig med et åpent og tillitsfullt forhold mellom foreldre og personalet, for at samarbeidet skal fungere til beste for det enkelte barn J

Vi har også en skriftlig mulighet for viktige beskjeder i vår garderobe.

Hvis avskjeden eller hentingen blir vanskelig er det viktig at foreldre og personalet samarbeider! Det er bare å ringe hvis dere lurer på hvordan barnet har det. Dersom noen andre enn foreldrene henter barnet vil vi gjerne av sikkerhetsmessige grunner ha beskjed om dette, gjerne skriftlig i boka vår.

Tilvenning og omsorg.

Når barna begynner i Maurtua blir de møtt av voksne som tar ansvar for at de skal bli kjent, føle seg trygge og trives her hos oss. Tilvenningsperioden vil variere fra barn til barn. Den første dagen er barnet på besøk noen timer. Den andre og tredje dagen tar foreldrene avskjed, men avtaler med de voksne hvor lenge barnet bør være i barnehagen.

Barna er i ulike gruppesammensetninger og aktiviteter, så det er naturlig at barna etter hvert blir kjent med og trygge på alle de voksne i barnehagen.

 

Mat og klær.

I Maurtua betales det matpenger, kr 300 pr mnd , som vil dekke 3 måltider hver dagJ Det medfører at dere slipper å sende med matpakker.

Vanlig ”folkeskikk” er noe vi er opptatt av. Vi vil blant annet at det skal være matro, at vi sitter i ro rundt bordet når vi spiser og sender mat til hverandre på en hyggelig måte. Vi baker brød / rundstykker og kjøper inn pålegg, melk og juice.

Dette medfører at barna får god trening i å smøre egen mat, dessuten har vi stor tro på at dette øker barnas matlyst!

Til frokost kan vi tilby havregrøt for de som kommer mellom kl. 07.30 – 08.30!  Kommer dere seinere går vi ut fra at barna har spist J

Formiddagsmat serveres ca kl, 11.30 med brødmat og pålegg, og noen varme/andre måltider innimellom. Knekkebrød med ost etc og/eller litt frukt serveres ca kl, 14.30.

Vi vil også i år satse på å lage mest mulig mat ute på turdagene, etterhvert som det blir tillatt å gjøre opp ild i skogen. Vi har fast bålplass og satser på å lage litt forskjellige matretter, som fiskeburgere, bakt potet m/tilbehør, wokpanne med grønnsaker, poteter og pølse, pinnebrød og fiskepinner i brød. 

FØLG MED PÅ UKEPLANENE VÅRE! VI GIR BESKJED EN SJELDEN GANG OM AT DERE SENDER MED TERMOS OG EVT MATPAKKE. VI HAR EN TURDAG HVER UKE.

 

I Maurtua er vi ute i all slags vær, derfor er det viktig at rent og tørt regntøy alltid henger tilgjengelig i barnehagen! Ellers at barna har merket skiftetøy tilpasset årstidene til enhver tid i barnehagen. De som bruker bleier, tar med seg egne bleier + evt salver.

Foreldre og personalet må hjelpe barnet til å holde det ryddig og oversiktlig på plassen sin. Klær med NAVN, hjelper oss i det arbeidet J

Sykdom;

Barna må være hjemme fra barnehagen dersom de har feber eller nedsatt almenntilstand.

Er barnet hjemme fra barnehagen vil vi gjerne at dere ringer og gir oss beskjed J

Vi vil også ta kontakt dersom barnet blir sykt i løpet av barnehagedagen.

 

Betaling og gebyr v/ for sent henting.

Oppholdsbetaling i Maurtua er fra mai ,2015; kr 2580,- Det betales forskuddsvis den 1.hver måned, 11 mnd i året. Juli er betalingsfri + Matpenger kr 300 pr mnd.

Ved for sen henting av barna, påløper et gebyr på kr. 300.

 

Forsikringer;

Alle barna er forsikret i den tiden de er i barnehagen. Forsikringen dekker alle skader som måtte forekomme i løpet av en barnehagedag, uansett om skaden skjer innenfor eller utenfor barnehagens område, eller på tur i regi av barnehagen.

Forsikringen dekker ikke privat utstyr som klær, leker, vogner og liknende som barna måtte ha med seg i barnehagen.

FORELDRESAMARBEID.

Både lov om barnehager, rammeplan og barnehagens visjon vektlegger et  nært samarbeid med foreldrene. Personalet setter pris på både positive og negative tilbakemeldinger. Vi vil ta på alvor alle kommentarer og opplysninger, dette er med på å legge grunnlaget for en best mulig hverdag for alle parter J

Vi ønsker at forholdet mellom personalet og foreldrene skal bygge på gjensidig tillit, åpenhet og ærlighet!

Foreldremøter vil bli holdt ca 2 ganger pr år. Dette er arena for felles informasjon og praktiske opplysninger. Foreldre har mulighet til å påvirke barnas hverdag ved å komme med innspill og ideer.

Foreldresamtaler vil det bli gitt tilbud om 1-2 ganger pr år. Ved behov er mulig å ta initiativ til flere samtaler.

 

Foreldreråd, samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og til samarbeidsutvalget velges 2 representanter fra foreldrene og 1 fra personalet. Disse   vil sitte i styret sammen med eierne.

SU fastsetter årsplan for den daglige virksomheten og tar opp aktuelle saker som har med barnehagedriften å gjøre.

I april leder foreldrerepresentantene  et foreldrerådsmøte, ofte et temamøte. De tar ansvar for juletrefest og for barnehagens deltakelse i 17 mai toget . Ellers  bidrar de ved ulike foreldrearrangement i regi av barnehagen.

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE;

Helsestasjon

Skole/ sfo

PPT

SPT

Barnevernet.