Vedtekter for Maurtua as

VEDTEKTER FOR MAURTUA BARNEHAGE AS.

 

 

 

 

 

1.   EIERFORHOLD.

 

Barnehagen er privat eid med to eiere: Anita Tallaksrud og Hanne Berg Ulseth. 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, gitt av Kunnskapsdepartementet 01.08.2013

 

 

 

 1. FORMÅLSBESTEMMELSE.

 

Her gjelder barnehagelovens § 1.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danningsom grunnlsg for allsidig utvikling.Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.De skal ha rett til medvirkning, tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrsti og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

 

Maurtua barnehage blir drevet som en gårdsbarnehage, og har også tilknytning til gården, dyrene som finnes der, og skogen som nærområde.

 

 

 1. STYRINGSVERKET.

 

Samarbeidsutvalget i Maurtua barnehage består av 4 representanter med stemmerett.  Ansatte har 2 representanter og foreldrene 2 representanter med stemmerett.  Eier møter med 1 representant uten stemmerett.

 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 Det avholdes minst ett  foreldrerådsmøte i året.  Om ønskelig kan personalet innkalle til disse møtene.  Personalet innkaller til felles foreldremøte, og foreldresamtaler minst en gang i året..

 

 

 

 

 1. OPPTAK AV BARN.

 

Opptaksmyndighet er eiere av barnehagen.. Opptakskriteriene er som følger:

 

 1. Barnehagelovens § 13 gjelder. ” Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

       Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-14 annet og fjerde ledd, har  

       rett til prioritet ved opptak i barnehage.”

 1. Det tas opp barn slik at barnegruppen får en hensiktsmessig sammensetning  m.h.t. alder og kjønn.
 2. Søsken av barn som går i barnehagen har prioritet ved opptak.
 3. Foreldrenes arbeids- og studiesituasjon skal vektlegges.
 4. Det vil bli tatt hensyn til bolig- og familieforhold.

 

 

 

 

 1.  OPPTAKSPERIODE/OPPSIGELSE.

 

Søknadsfrist til barnehagen er satt til 1. mars hvert år.  Barnehagen tar opp barn i alderen 1 – 6 år. D.v.s at barnet må fylle 1 år senest 31.12. i opptaksåret. Tilsagn om plass er gjeldende til oppsigelse foreligger.

Barnehageplassen kan sies opp skriftlig med 2 måneders oppsigelsesfrist.  Ved manglende betaling kan barnehageplassen sies opp med 14 dagers varsel.

 

 

 1. OPPTAKSOMRÅDE

 

Søkere  må være folkeregistrert i Nordre Follo kommune, og også være bosatt i kommunen.

 

 

 1. ÅRSPLAN.

 

Årsplan legges frem for samarbeidsutvalget innen 1. Oktober, og gjelder frem til barnehageårets utgang.

 

 

 1. ÅPNINGSTID

 

Barnehagen har følgende åpningstid:   07.30 – 17.00.                                                                   

Barnehagen  er sommerstengt uke 28,29 og 30. Alle barn må ha 4 uker sammenhengende sommerferie.

Vi følger skolens ferieordning når det gjelder jule – og påskeferier.

Det gis mulighet for å holde stengt inntil 5 dager pr. år til planlegging for personalet.

 

 

8.     AVDELINGER.

 

 

Maurtua har 30 plasser  ,og holder til i to hus på gården .

Nystua er for de minste barna, fra 1 til 3 år

Gamlestua er for de største. Her går barna som er mellom 3 og 6 år

 

Antallet plasser pr. avdeling vil variere i forhold til søkermassen og sammensetning av grupper.

 

 

 

 

 

9.     FORELDREBETALING.

  

Denne fastsettes av eier før barnehageårets oppstart.  Det betales på forskudd den 1. i hver måned.  Ved for sen betaling tilkommer et purregebyr på kr. 50,-.

Det betales for 11 måneder pr. år.

Ved for sen henting av barna, påløper et gebyr på kr 300,-

 

 

10.     FORSIKRING

 

Barnehagen sørger for nødvendig forsikring av barna i oppholdstiden.  Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

 

 

11.    DUGNADER.

 

Foreldrene forplikter seg til å delta på to dugnader pr. år.

 

 

 

12.   TAUSHETSPLIKT

 

 

Barnehagelovens § 20 gjelder.  For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§13 til 13f tilsvarende.

 

 

 

Ski 28.12.2019