Vedtekter for Maurtua as

  1.                                   

 

 

VEDTEKTER FOR MAURTUA BARNEHAGE AS.

 

 

1.   EIERFORHOLD.

 

Barnehagen er privat eid med to eiere: Anita Tallaksrud og Hanne Berg Ulseth. 

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, gitt av Kunnskapsdepartementet, rammeplanen,gjeldende forskrifter og nasjonale føringer

 

 

 

  1. FORMÅLSBESTEMMELSE.

 

Her gjelder barnehagelovens § 1.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. På åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning, tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

 

Maurtua barnehage blir drevet som en gårdsbarnehage, og har  tilknytning til gården, dyrene som finnes der, og skogen som nærområde.

 

 

  1. STYRINGSVERKET.

 

Samarbeidsutvalget i Maurtua barnehage består av 6 representanter med stemmerett.  Ansatte har 3 representanter og foreldrene 3 representanter med stemmerett. 

 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 Det avholdes minst ett  foreldrerådsmøte i året.  Foreldrerepresentantene har ansvaret for dette møtet.

 Personalet innkaller til felles informasjonsmøte for foreldrene,  og til foreldresamtaler minst en gang i året..

 

 

 

 

  1. OPPTAK AV BARN.

 

 

Vi er med i samordnet opptak for hele kommunen, og søknad registreres i foreldreportalen i Nordre Follo kommune. Vårt opptaksområde er hele kommunen..Opptakskriteriene er som følger:

 

  1. Barnehagelovens § 18 gjelder. ” Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

       Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har  

       rett til prioritet ved opptak i barnehage.”

 

  1. Søsken av barn som går i barnehagen har prioritet ved opptak. Eventuelt søsken til nye søkeres som tildeles plass.

 

  c.      Barn av ansatte

 

  d.      Søkere som har Maurtua som første valg.

 

  e.       Øvrige plasser fordeles slik at gruppesammensetningen blir så balansert som mulig når det gjelder alder           

            og kjønn  i avdelingene..

 

            Klagerett:

            Eventuell klage på vedtak sendes til Nordre Follo kommune – Utvikling og forvaltning.

 

 

 

 

 

5.      OPPTAKSPERIODE/OPPSIGELSE.

 

Søknadsfrist til hovedopptaket er satt til 1. mars hvert år. Det kan søkes for barn i alderen 1-6 år . Tilsagn om plass er gjeldende til oppsigelse foreligger, eller fram til barnet begynner på skolen

Barnehageplassen må sies opp skriftlig med 2 måneders oppsigelsesfrist. Betaling  påløper i oppsigelsestiden. Ved manglende betaling kan barnehageplassen sies opp med 14 dagers varsel.

Barn som blir tildelt plass i annen barnehage, mister automatisk plassen i Maurtua fra den dato tildelingen gjelder.  Er tildelingsdato satt innenfor de første to måneder , gjelder regelen om betaling i oppsigelsestiden.

 

 

 

6.    OPPTAKSOMRÅDE

 

Søkere  må være folkeregistrert i Nordre Follo kommune, og også være bosatt i kommunen.

 

 

 

7    ÅRSPLAN.

 

Årsplan legges frem for samarbeidsutvalget innen 1. Oktober, og gjelder frem til barnehageårets utgang.

 

 

  1. ÅPNINGSTID

 

Barnehagen har følgende åpningstid:   07.30 – 17.00.                                                                   

Barnehagen  er sommerstengt uke 28,29 og 30. Alle barn må ha 4 uker sammenhengende sommerferie.

Dvs at familiene velger uke 27 eller uke 31 i tillegg til de stengte ukene.

Vi følger skolens ferieordning når det gjelder jule – og påskeferier.

Det gis mulighet for å holde stengt inntil 5 dager pr. år til planlegging for personalet.

 

 

8.     AVDELINGER.

 

Maurtua har  3 små avdelinger Gamlestua oppe, Gamlestua nede og Nystua. Vi holder til i to hus på gården .

Nystua er for de minste barna, fra 1 til 3 år

Gamlestua er for de største. Her går barna som er mellom 3 og 6 år

 

Antallet plasser pr. avdeling vil variere i forhold til søkermassen og sammensetning av grupper.

 

Godkjent netto  leke og oppholdsareal er 183 m2

Barnehagens norm for areal er 4 m2 for barn over 3 år, og 5,3 m2 for barn under 3 år.

 

 

 

 

 

9.     FORELDREBETALING.

  

Denne fastsettes av eier før barnehagens oppstart i henhold til gjeldende nasjonale føringer.

Søskenmoderasjon gjelder. Barn nummer to betaler 70 % av gjeldende månedspris. Barn nummer tre eller flere betaler 50%

Det betales på forskudd den 1. i hver måned.  Ved for sen betaling tilkommer et purregebyr på kr. 50,-.

Det betales for 11 måneder pr. år.

I Maurtua får barna alle måltider, og det betales kostpenger hver måned. Prisen fastsettes av eier for et år av gangen. Beløpet er pr.01.01.2022 satt til kr 400,- pr. måned.

Ved for sen henting av barna, påløper et gebyr på kr 300,-

 

 

 

10.     FORSIKRING

 

Barnehagen sørger for nødvendig forsikring av barna i oppholdstiden.  Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i barnehagen.

 

 

11.    DUGNADER.

 

Foreldrene forplikter seg til å delta på to dugnader pr. år.

 

 

12.   TAUSHETSPLIKT

 

 

Barnehagelovens § 44 gjelder.  For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§13 til 13f tilsvarende.

 

 

13. OPPLYSNINGSPLIKT

 

Barnehagelovens § 45 og 46 pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og barneverntjenesten.

 

 

 

 

 

Ski 18.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

              

 

 

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.